ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญปอง ก้อนทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 ปี