ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางบุญปอง  ก้อนทรัพย์
วัน เดือน ปีเกิด : 21 กรกฎาคม 2507
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 3 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0945125111
Email : pong_4171@hotmail.com