โรงเรียนบ้านโพนแพง
หมู่ที่ 1 บ้านโพนแพง  ตำบลโพนแพง  อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
เบอร์โทรศัพท์ -
คณะผู้บริหาร

นางบุญปอง ก้อนทรัพย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา