ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
โรงเรียนบ้านโพนแพงมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 148 คน