วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านโพนแพง
 
โรงเรียนบ้านโพนแพง จะมุ่งมั่นร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา 
มีความรับผิดชอบ มีวินัย ใจสัตย์ซื่อ ยึดถือความพอเพียง พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน